Dret Civil

Per a tenir seguretat jurídica, qualsevol ciutadà pot necessitar assessorament legal.

 • Compravenda de béns mobles i immobles; a terminis; amb pacte de retro o amb qualssevol altres pactes conforme a la llei.
 • Permutes.
 • Contractes sobre drets reals: usdefruit, superfície; negoci fiduciari.
 • Arrendaments de béns mobles, de finca rústica o urbana, amb o sense opció de compra; subarrendament; parceria; precari; leasing, renting.
 • Comunitats de propietaris i propietat horitzontal. Comunitats de béns. Societat civil.
 • Contractes de prestació de serveis.
 • Contractes de garantia: fiança, aval, peça, hipoteca.
 • Préstecs; comodato.
 • Contracto de dipòsit.
 • Contracte de assegurança: danys, de vida, accidents, plans i fons de pensions.
 • Contractes aleatoris: renda vitalícia, hipoteca inversa, renda temporal.
 • Donació.

La nostra filosofia

La nostra filosofia és la lluita per la justícia usant els mitjans que la Llei ens atorga per a la millor defensa dels drets i interessos dels nostres clients. És la “defensa en els inicis” per a prevenir un conflicte o reduir els eventuals perjudicis. També fem una labor de mediació o negociació per a evitar que un assumpte acabi als Jutjats.

01.

LLUITA PER LA JUSTÍCIA CONFORME A LA LLEI I DEFENSA EN L’INICI. LABOR DE NEGOCIACIÓ.

02.

ATENCIÓ EN EL QUE ES TRANSMET EL CLIENT. ESTUDI PARTICULARITZAT I DETALLADAMENT DE CADA CAS.

03.

CERCA DE LA MILLOR ESTRATÈGIA PER A CADA CAS. TEMPRANÇA I SERENITAT EN LA GESTIÓ DE L’ASSUMPTE.

04.

INFORMEM I RESPONEM PUNTUALMENT AL CLIENT. EXPLIQUEM AMB CLAREDAT I SENZILLESA TOTES LES QÜESTIONS QUE ENS PLANTEJA EL CLIENT.
Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.